Transport drogowy we Włoszech – pomoc tłumacza w sytuacji kontroli kierowcy i zatrzymania pojazdu

Transport drogowy na terytorium Włoch a pomoc tłumacza

Polscy kierowcy wyspecjalizowani w transporcie międzynarodowym niejednokrotnie przewożą towary po całej Europie, w tym do Włoch. Dużą grupę towarów stanowią części samochodowe i podzespoły produkowane w Polsce dla firm włoskich. Rozwija się także w ostatnich kilkunastu latach eksport polskich produktów na rynki unijne, a szereg towarów z rynku włoskiego jest chętnie kupowanych przez polskich konsumentów. Zatem obrót towarowy wymaga obsługi spedycyjno-transportowej, ale także znajomości języka włoskiego czy w związku z tym pomocy tłumacza na różnych etapach realizacji procesu transportowego.

Wiele firm transportowych specjalizuje się w dostawach do i z Włoch na zlecenie firm z Polski czy włoskich producentów.
Stąd codziennie wielu kierowców pokonuje ogromne odległości, przewożąc towar nie tylko z Polski do Włoch, ale także traktując Włochy jako kraj tranzytowy dla przewozu towarów w różnych kierunkach, zwłaszcza północną część Włoch.

Regulacje i przepisy obowiązujące w transporcie drogowym i ich kontrola

  W związku z tym polscy kierowcy w czasie trasy na terytorium Włoch mogą napotkać na szereg istotnych problemów.

 Generalnie na terytorium Włoch obowiązują przepisy międzynarodowe unijne, takie same, jak na terenie całej Unii Europejskiej (Dyrektywy, Rozporządzenia), dotyczące np. 

  • czasu pracy kierowcy,
  • przepisy o ruchu drogowym,
  • oraz inne wymogi czy regulacje powszechnie stosowane w transporcie międzynarodowym.

Oprócz przepisów krajowych, na terytorium każdego kraju członkowskiego UE, obowiązują także przepisy szczególnie oraz Instytucje powołane do nadzoru i kontroli prawidłowości realizacji procesu transportowego oraz zgodności z normami i regulacjami obowiązującymi w ruchu drogowym danego kraju, takie jak: Policja czy Państwowe Inspektoraty Drogowe.

Kontrole są bardzo restrykcyjne, dotyczyć mogą:

  • przestrzegania i rozliczania czasu pracy kierowców, w oparciu o tzw. tachografy, co jest związane z czasem odpoczynku i przymusowej przerwy dla kierowcy, a ich nieprzestrzeganie wiąże się z wysokimi karami na terenie całej Unii Europejskiej,
  • bezpieczeństwa przewozu towarów, zwłaszcza towarów niebezpiecznych, co do czego obowiązują szczególnie restrykcyjne przepisy w zależności od rodzaju towaru i stopnia zagrożenia pożarem, wybuchem czy skażeniem chemicznym,
  • przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości,
  • posiadania wymaganych prawem dokumentów przewozowych takich jak min. listy przewozowe, dokumenty o dopuszczeniu towaru do przewozu czy obrotu na terytorium danego kraju.

Kontrole w transporcie drogowym we Włoszech a zapotrzebowanie na pomoc ze strony tłumacza przysięgłego

Wszelkie tego rodzaju kontrole mogą wiązać się z zatrzymaniem kierowcy lub pojazdu przez Organy do tego uprawnione np. włoską Policję i mogą wiązać się z potrzebą pomocy ze strony tłumacza przysięgłego w zakresie:

  • pośredniczenia w tłumaczeniach ustnych dokonywanych ad hoc między Kierowcą czy firmą transportową/spedycyjną czyli zleceniodawcą a Policją czy innym Organem kontrolujących – mogą to być tłumaczenia telefoniczne czy poprzez Internet lub konieczność bezpośredniego udziału w czynnościach na terytorium Włoch,
  • tłumaczenia ustne na późniejszym etapie wyjaśniania sytuacji oraz przyczyny zatrzymania oraz rozwiązania problemu, np. z odzyskaniem pojazdu czy koniecznością zapłaty mandatu czy kary pieniężnej za naruszone przez kierowcę przepisy na terytorium Włoch, czy wreszcie tłumaczenia dokumentów związanych z zaistniałą sytuacją.

Korzyści z udziału tłumacza w sytuacjach problemowych w transporcie drogowym

Może się to wiązać także z koniecznością reprezentowania strony przed Sądem czy w Prokuraturze, co wymaga od tłumacza przysięgłego:

– nie tylko znajomości języka, ale także 

– znajomości przepisów obowiązujących na terytorium Włoch,ale także prawa wspólnotowego i regulacji przepisów i regulacji w obszarze transportu,

– interpretacji tych przepisów,

– ich porównania z regulacjami i różnic między przepisami we Włoszech oraz w Polsce.

Wszystko to ma na celu nie tylko dokonanie jak najbardziej profesjonalnego tłumaczenia, ale także przyczynienia się do jak najszybszego rozwiązania sytuacji, z korzyścią dla zleceniodawcy takiego tłumaczenia, aby koszty spowodowane nie tylko karą pieniężną, ale także przestojem taboru transportowego były jak najniższe. 

W ramach kosztów firma transportowo-spedycyjna, której dotyczy problem musi liczyć się także z kosztami holowania pojazdu, kosztami postoju na parkingu.

Tłumacz przysięgły znając specyfikę prawa włoskiego, może zasugerować najlepsze rozwiązanie, jak np. uniknąć zatrzymania pojazdu poprzez wpłacenie kaucji tzw. versata a titolo di cauzione, czy też przyczyni się do tego, że mandat będzie niższy.

WARTO ZATEM ZNALEŹĆ JAK NAJLEPSZEGO TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO, który doskonale zna się nie tylko na specyfice branży transportowej, nie tylko na przepisach obowiązujących w transporcie na terytorium Włoch, ale i Unii Europejskiej, ale także znającego realia włoskiego wymiaru sprawiedliwości czy sposobu działań Policji. Równolegle warto oczywiście skonsultować się z prawnikiem.