Tłumaczenie dokumentów dotyczących emerytury

Tłumaczenie dokumentów emerytalnych to kluczowy proces dla osób, które zdecydowały się na życie w innym kraju lub tymczasowy wyjazd na emigrację za granicę. Wśród tłumaczonych dokumentów znajdują się m.in. zaświadczenia o opłacaniu składek, świadectwa pracy lub dokumenty ubezpieczeniowe. Bez rzetelnego przekładu, osoby te mogą mieć problemy w uzyskaniu prawa do emerytury bądź też w zaliczeniu okresów pracy do polskiego systemu emerytalnego. Prawidłowe tłumaczenie dokumentów emerytalnych jest kluczem do zachowania wszystkich praw do emerytury zagranicznej. Należy jednak zwrócić uwagę na dobór firmy tłumaczeniowej i upewnić się, że posiada ona niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie. 

Zatrudnienie za granicą, a emerytura międzynarodowa

Pracownik, który był zatrudniony i ubezpieczony w innym kraju należącym do Unii Europejskiej, posiada prawo do emerytury na podstawie zsumowanych okresów pracy w poszczególnych państwach. Udokumentowany staż pracy za granicą wlicza się do stażu pracy w Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie uprawnień pracowniczych. Konieczne jest jednak spełnienie wymogu, dotyczącego minimalnego okresu zatrudnienia oraz wieku emerytalnego. Mogą się one różnić, w zależności od kraju. W przypadku braku możliwości potwierdzenia opłacania składek w jednym państwie, jest ono zaliczane na poczet drugiego, w którym również byli Państwo zatrudnieni.  

Bardzo ważne jest przedłożenie tłumaczenia obcojęzycznej dokumentacji, niezbędnej do otrzymania świadczenia emerytalnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, sporządzone w języku docelowym. Są to m.in.: dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i obywatelstwa, udokumentowane okresy zatrudnienia w poszczególnych firmach, (np. świadectwa pracy), formularz prawa do odliczenia podatku.

Jeżeli mieszkamy w Polsce i byliśmy zatrudnieni tutaj oraz w innych państwach, należących do EOG, Szwajcarii lub w krajach umownych, to wniosek należy złożyć do ZUS-u. Wszystko to określają poniższe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004,  z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, z późn. zm.).                      

Składanie wniosku o emeryturę we Włoszech

Jeśli chodzi o uzyskanie świadczenia emerytalnego we Włoszech, możliwe jest ono dzięki opłacaniu składek, przez 20 lat. Co do wysokości, kwota obliczana jest podobnie jak w Polsce, czyli na podstawie okresu zatrudnienia przebytego za granicą u pracodawcy. Im dłuższy staż pracy, tym lepiej. Bardzo ważne jest, aby wysokość emerytury była półtorakrotnie wyższa od włoskiego zasiłku socjalnego, tzw. assegno sociale. 

W takim wypadku nie trzeba składać dokumentów w obu państwach. Wniosek należy złożyć w miejscu aktualnego zamieszkania. W Polsce będzie to ZUS, zaś we Włoszech  instytucja zajmująca się ubezpieczeniami społecznymi –  INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). 

Prócz złożenia wniosku, należy także dołączyć dokumenty potwierdzające staż pracy w konkretnej firmie. Potwierdzenie zatrudnienia za granicą może nastąpić na podstawie dokumentów takich jak świadectwo pracy, potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe lub wykazy otrzymanych wynagrodzeń. Należy je dostarczyć w języku obcym (włoskim) lub polskim – w zależności od kraju, który zamieszkujemy. 

Tłumaczenie poświadczone obcojęzycznych dokumentów dotyczących emerytury

Przedłożenie tłumaczeń dokumentów emerytalnych jest konieczne, aby złożyć dokumenty urzędowe, w tym również bankowe, niezbędne w przypadku zawiadomienia o przyznaniu emerytury. Poświadczenie jest niezwykle istotne i niezbędne, aby dokumenty zostały uznane przez zagraniczne organy. Tłumacz musi posiadać odpowiednie uprawnienia oraz być osobą wiarygodną.

Jeśli potrzebują Państwo rzetelnego tłumacza, zachęcam do skorzystania z moich usług. Przetłumaczę i poświadczę wszystkie dokumenty, niezbędne do uzyskania świadczenie emerytalnego w Polsce lub we Włoszech. Dbam o poufność danych osobowych, a ponadto cechuje mnie rzetelność, terminowość oraz wiarygodność. Mogę zaoferować Państwu przekłady z języka polskiego na włoski i z włoskiego na polski. Jestem tłumaczem przysięgłym z bogatym doświadczeniem i posiadam odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu. Dodatkowo, istnieje możliwość skorzystania z tłumaczenia ekspresowego. 

Zachęcam do przeczytania szczegółowych informacji, zawartych na mojej stronie internetowej. Zapraszam także do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego!