Il ruolo del traduttore giurato nella traduzione della documentazione di gara

W ramach swobody działalności gospodarczej w UE coraz więcej włoskich firm otwiera swoje oddziały w Polsce, a polscy przedsiębiorcy kierują swoje działania na rynek włoski. Jednym z elementów tej swobody jest możliwość udziału przedsiębiorstw zagranicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Bardzo ważne dla wyniku przetargu jest odpowiednie przygotowanie dokumentacji  w obydwu językach zarówno w języku kraju,  którego używa przedsiębiorca, jak i w języku kraju organizatora przetargu.

Kiedy przedsiębiorca zagraniczny może wziąć udział w przetargu?

W Polsce podmiot  zagraniczny może występować  w postępowaniu przetargowym w sytuacji, gdy posiada podmiotowość prawną i związaną z nią zdolność do składania oświadczeń woli oraz nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Od oferentów wymagane jest też zaświadczenie o niekaralności, które dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego i członków jego zarządu, natomiast nie dotyczy oddziału w Polsce.  Natomiast przedsiębiorca zostanie wykluczony z udziału w przetargu, jeśli nie płaci podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, uczestniczy w korupcji, jeżeli znajduje się w stanie upadłości lub dopuścił się poważnego wykroczenia zawodowego.

Jak sprawdzić wymagania do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym w UE?

Żeby odnaleźć wymagania stawiane firmom, które biorą udział w zagranicznych przetargach, warto skorzystać z wyszukiwarki e-Certis do porównania zakresów wybranych dokumentów wydawanych w różnych krajach. Dzięki temu i możliwości porównywania danych każdy, kto szuka informacji na temat procedur udzielania zamówień publicznych, może się zapoznać z rodzajami wymaganych dokumentów i ocenić ich treść. Należy jednak pamiętać, że e-Certis to jedynie narzędzie referencyjne, umożliwiające identyfikację i rozpoznanie certyfikatów i zaświadczeń, które są najczęściej wymagane w postępowaniach o udzielenie zamówienia w państwach członkowskich UE.

Jakie dokumenty potrzebne są do uczestnictwa w procesie przetargowym?

Podstawowymi dokumentami, które powinna zawierać oferta przetargowa, są:

Czy dokumenty w przetargu mogą zostać złożone w języku obcym?

Tak jak w Polsce postępowania przetargowe prowadzone są przez organizatora przetargu w języku polskim, tak w innych krajach UE prowadzone są w języku danego kraju. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą, które w oryginale zostały sporządzone w języku obcym, powinny zostać złożone razem z ich tłumaczeniem. Nie ma wyjątków od tej sytuacji. Nawet jeśli pracownicy zamawiającego, który przeprowadza procedurę, znają dany język obcy lub dokument zawiera niewiele tekstu, bo jego główną treścią są rysunki albo wręcz przeciwnie jest bardzo obszerny, należy złożyć dokumenty przetargowe wraz z tłumaczeniem. Złożenie dokumentów bez tłumaczenia będzie równoznaczne z niezłożeniem oferty.

Dlaczego powinno się korzystać z tłumaczenia uwierzytelnionego?

Przy tłumaczeniu obowiązuje zasada – tłumaczenie powinno być wierne. To, co jest w oryginale, powinno pojawić się też w tłumaczeniu. W przypadku przetargów ma to szczególnie znaczenie dla wyniku procesu, ponieważ nawet najmniejszy detal może zaważyć na decyzji komisji. Dodatkowo ważne jest dokładne przetłumaczenie intencji i oferty przedsiębiorcy, odpowiednim językiem, tak żeby dla zamawiających wszystko było zrozumiałe. Dokumenty oferty przetargowej powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Z jednej strony jest to wymóg prawny, z drugiej natomiast rzetelna wiedza merytoryczna poparta trudnym egzaminem państwowym i większa odpowiedzialność ponoszona za tłumaczenie wpłynie na pewno na jakość tłumaczenia.