Naczelna Organizacja Techniczna, w skrócie NOT, to wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (SNT), reprezentująca techników i inżynierów z całej Polski.

Tłumacze techniczni NOT posiadają uprawnienia do przekładu tekstów specjalistycznych, aby uzyskać uprawnienie, należy zdać egzamin lub przedłożyć dokumenty poświadczające znajomości języka i kwalifikacje.

Egzamin jest w formie pisemnej i składa się z dwóch części: z języka obcego na język polski i z polskiego na język obcy. Egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności danego kandydata na tłumacza technicznego.

Po uzyskaniu oceny pozytywnej tłumacz techniczny zostaje wpisany do rejestru oraz otrzymuje legitymację tłumacza technicznego. Istnieje też możliwość wpisania danej osoby do rejestru, bez konieczności podchodzenia przez nią do egzaminu. Osoby takie uzyskują wpis na podstawie posiadanych dokumentów, które poświadczają ich kwalifikacje i umiejętności.