Język włoski jest językiem urzędowym we Włoszech i w Szwajcarii, około 100 milionów osób posługuje się tym językiem. Aby myśleć o zawodzie tłumacza przysięgłego, należy uzyskać wykształcenie wyższe. Aby zostać tłumaczem przysięgłym (Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25.11.2004 roku) należy być obywatelem polskim lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, znać język polski, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz ukończyć studia wyższe. Kandydat na tłumacza przysięgłego nie może być karany za przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego lub przestępstwo umyślne. Należy zdać egzamin na tłumacza przysięgłego, który potwierdza znajomość języka polskiego i włoskiego, zagadnień prawnych, administracyjnych, specjalistycznych.

Egzamin na tłumacza przysięgłego 

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka włoskiego należy do egzaminów trudnych. Składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, aby uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego, należy zdac obydwie części. W przypadku egzaminu pisemnego, jak również ustnego jest to minimum 150 punktów na 200 możliwych. Zdobycie minimum liczby punktów daje możliwość podejścia do egzaminu ustnego. W jednym podejściu trzeba zdać obie części – w przypadku nieuzyskania odpowiedniej liczby punktów w części ustnej, egzamin pisemny należy znowu powtórzyć w kolejnym terminie ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.